Forslag til medlemskontingent og treningsavgift for 2018-2019

Medlemskontingent og treningsavgift beholdes uendret med følgende satser:

Medlemskontingent: Kr 250,-

Treningsavgift: Kr 600,

Forslag til vedtektsendring

Nytt punkt under paragraf 14:

Ungdomshjelpetrenerne tiltrer styret med en representant. Representanten må være fylt 15 år. Representanten er å regne som fullverdig styremedlem.

Paragraf 12 (Årsmøtets oppgaver)

Årsmøtet skal:

1 Behandle lagets årsmelding

2 Vedta programmet

3 Behandle lagets regnskap i revidert stand

4 Fastsette kontingent

5 Vedta lagets budsjett

6 Bestemme lagets organisasjon (jfr. Paragraf 15)

7 Velge

a) Leder for 1 år

b) 5 styremedlemmer for 2 år

c) 1 revisor for 2 år

d) Valgkomité med 2 medlemmer, for 1 eller 2 år

8 Behandle innkomne forslag

Ved valgene bør det velges kandidater/ representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det bør være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer.

Ungdomshjelpetrenerne tiltrer styret med en representant. Representanten må være fylt 15 år. Representanten er å regne som fullverdig styremedlem.

Årsmøte i Sørumsand Gymnastikkforening

Årsmøtet ble forsøkt avholdt 27. febr 17, men pga for lavt oppmøte var årsmøtet ikke vedtaksdyktig. Det ble derfor holdt nytt årsmøte 20.mars. 

 

Dagsorden

· Åpning / Konstituering

Valg av møteleder og referent

· Årsmelding 2017

· Regnskap 2017

· Budsjett 2018

· Årsplan 2018

· Vedtektsendring

· Innkomne saker

· Medlemskontingent og treningsavgift

· Valg

Årplan 2018/19 Sørumsand Gymnastikkforening

I tillegg til ordinære treninger ønsker vi å gjennomføre følgende punkter i treningsåret 2018/19:

1. Foreldremøter ved starten av treningsåret

2. Juleavslutning

Enkel juleavslutning på hvert parti med pepperkaker, klementiner og saft.

3. Sommeravslutning

Gjennomføres etter mønster fra tidligere år.

4. Treningshelger

En treningshelg høsten 2018 og en treningshelg våren 2019.

5. Kurs

Mål: - To trenere gjennomfører Trener 1 kurs

- Alle lønnede hjelpetrenere har hjelpetrenerkurs

- To trenere gjennomfører Trampettsikringskurs 1

6. Utstyr

Vi ønsker å kjøpe inn følgende utstyr:

- Høy bom

- Airtriangel

- Musikkanlegg

- Kontainer for lagring av utstyr utenfor Bingsfosshallen

7. Turnleir

Alle gymnaster i riktig alder får tilbud om deltakelse på turnleir sommeren 2018.

Valgkomiteens forslag til nytt styre

Leder: Rannveig Berglund (valgt for 1 år)

Nestleder: Ingrid-Marie Fossland (valgt for 1 år)

Kasserer: Mona Mangen (ikke på valg)

Sekretær: Iselin Hillevi Fevik-Vieil (ikke på valg)

Materialforvalter: Geir Rye (valgt for 2 år)

Styremedlem: Jan Tore Taug (valgt for 2 år)

Revisor: Guttorm Søbye (valgt for 2 år)

Valgkomite: Lilja Yr Halldorsdottir og Anita Halten Løken (ikke på valg)

Ungdomsrepresetant: Velges etter årsmøtet av ungdommene i SGF.